PATTAYA LAW FIRM - LEGAL SERVICE THAILAND

ทนายความของเรามีประสบการณ์ในการต่อสู้คดีความให้ลูกความของเราในดำเนินคดีต่างๆ พร้อมทั้งจัดการคดีอาญาและคดีแพ่งในทุกรูปแบบ โดยเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการทางกฎหมายที่ดีเยี่ยมแก่ลูกความคนไทยและชาวต่างชาติของเรา

บริการที่เชี่ยวชาญ

บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

 

งานกฎหมายและการดำเนินคดี

 


 • กฎหมายแพ่ง 

 • กฎหมายอาญา

 • กฎหมายมรดก

 • กฎหมายแรงงาน

 • กฎหมายปกครอง

 • การบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล

 • ประกันตัว

 • ทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

 • อนุญาโตตุลาการ

คดีครอบครัว

 


 • สัญญาก่อนสมรส

 • การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

 • รับรองบุตร

 • หย่า

บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 

 


 • สัญญาต่างๆ

 • พินัยกรรม

 • ประเภทบริการรับรองโนตารี

 • แปลเอกสารภาษาต่างประเทศ

งานเกี่ยวกับบริษัท

 


 • บริการรับจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนบริษัท

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

 • ใบอนุญาติทำงานและวีซ่า

 • ประกันสังคม

บัญชี

 


 • จัดทำบัญชีงบดุล

 • จัดทำบัญชีรายเดือน

ทีมงานของเรา

Do you like it?0
ทีมงานของเรา

สรีน หมานหยะ

September 11, 20221:01 pm
กรรมการผู้บริหารและทนายความ
Do you like it?0
ทีมงานของเรา

ฟาริดา หมานหยะ

September 11, 20221:02 pm
ทนายความ
Do you like it?0
ทีมงานของเรา

สุขจิตตา หนองใหญ่

September 11, 20221:03 pm
ทนายความ
Do you like it?0
ทีมงานของเรา

จารุวรรณ แซ่อุ้ย

September 11, 20221:04 pm
ทนายความ
Do you like it?0
ทีมงานของเรา

ศศิธร คชพัฒน์ทรัพย์

September 11, 20221:05 pm
ทนายความ 
Do you like it?0
ทีมงานของเรา

สมหทัย แก้วสุดใจ

September 11, 20221:06 pm
ทนายความ