จารุวรรณ แซ่อุ้ย

September 11, 20221:04 pm

ประกาศนียบัตรและใบอนุญาต 

ใบอนุญาตทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 47

ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว        

การศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2558

เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 72 ปีการศึกษา 2563

สาขาที่เชี่ยวชาญ

งานคดีความ

ประสบการณ์ 

ปี 2565-ปัจจุบัน

  • Categories :
  • News