ฟาริดา หมานหยะ

September 11, 20221:02 pm

ประกาศนียบัตรและใบอนุญาต 

ใบอนุญาตทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 48

ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว

โนตารีพับลิค รุ่นที่ 32

การศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

สาขาที่เชี่ยวชาญ

งานคดีความ อนุญาโตตุลาการ และงานเกี่ยวกับบริษัท

 ภาษา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์

ปี 2560-ปัจจุบัน

  • Categories :
  • News