สรีน หมานหยะ

September 11, 20221:01 pm

ปัจจุบัน รองประธานสภาทนายความพัทยา

ประกาศนียบัตรและใบอนุญาต

ใบอนุญาตทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 1

ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว

โนตารีพับลิค รุ่น 11

การศึกษา 

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2544

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2565

สาขาที่เชี่ยวชาญ

งานคดีความ

ประสบการณ์

ปี 2544-ปัจจุบัน

  • Categories :
  • News