สมหทัย แก้วสุดใจ

September 11, 20221:06 pm

ประกาศนียบัตรและใบอนุญาต 

ใบอนุญาตทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 50

การศึกษา 

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2548

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฮิทฟอร์ดเชีย ประเทศอังกฤษ ปีการศึกษา 2555

ประกาศนียบัตร การตลาดการสื่อสารระหว่างประเทศและอนุปริญญาขั้นสูงในด้านการตลาด ประเทศอังกฤษ

ประกาศนียบัตรด้านการตลาด สถาบันการจัดการพาณิชยศาสตร์ ประเทศอังกฤษ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

กฎหมายแพ่ง ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด

ภาษา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์ 

ปี 2556 -ปัจจุบัน

  • Categories :
  • News