สุขจิตตา หนองใหญ่

September 11, 20221:03 pm

ประกาศนียบัตรและใบอนุญาต 

ใบอนุญาตทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 50

ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว

โนตารีพับบลิค รุ่นที่ 32

การศึกษา 

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2558

สาขาที่เชี่ยวชาญ

งานคดีความ งานเกี่ยวกับบริษัท อสังหาริมทรัพย์และภาษี

ประสบการณ์ 

ปี 2561-ปัจจุบัน

  • Categories :
  • News